• Marcin

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - czyli na co należy zwrócić uwagę?

Od 13 października br. obowiązują przepisy Ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (zwana dalej „Ustawą”), regulujące powstanie i funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.


Zadaniem Rejestru jest gromadzenie danych o beneficjentach rzeczywistych czyli o osobach sprawujących faktyczna kontrolę nad spółka. Z kolei gromadzenie tych danych ma przeciwdziałać zjawisku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Naszym zdaniem, będzie to tylko dodatkowy kłopot dla przedsiębiorców, zarządzających oraz inwestorów. Jakkolwiek byśmy oceniali te przepisy należy się do nich zastosować.


Kogo dotyczy Rejestr?


Zobowiązane do zgłoszenia i aktualizacji danych w Rejestrze są:

  • spółka jawna,

  • spółka komandytowa,

  • spółka komandytowo-akcyjna,

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

  • spółka akcyjna, z wyjątkiem spółek publicznych (tj. notowanych na giełdzie).


Zatem to wspólnicy czy też zarządzający ww. podmiotów powinni zatroszczyć się o właściwe wypełnienie obowiązków ustawowych w zakresie przekazania prawidłowych danych do Rejestru.


Nie musisz się jednak o to martwić – możemy zrobić to za Ciebie! Umów się na konsultacje!


Kto jest beneficjentem rzeczywistym?


Skoro CRBR ma na celu rejestrowanie beneficjentów rzeczywistych to trzeba ustalić jaka jest definicja tego terminu. Ustawa wypowiada się w tej kwestii poprzez rozbudowaną definicję (art. 2 ust 2 pkt. 1 Ustawy), jednak na potrzeby tego wpisu uprościmy to do jednego zdania: beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką, firmą, poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez firmę.


Kto składa wniosek pod groźbą odpowiedzialności karnej?


Od strony praktycznej, zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu którego dane, a raczej dane kto jest jego beneficjentem rzeczywistym powinny znaleźć się w Rejestrze. Będzie to zatem zwykle wspólnik w spółce osobowej lub zarząd w spółce kapitałowej.


Zgłoszenie do Rejestru powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty wpisu spółki, podlegającej obowiązkom Ustawy, do Krajowego Rejestru Sądowego lub w terminie 7 dni od daty zmiany danych wpisanych w Rejestrze (np. zmiana udziałowca/akcjonariusza i w efekcie zmiana beneficjenta rzeczywistego).


Kara do 1 000 000 PLN pieniężna dla spółki


W przypadku gdy spółka na którą został nałożony wg. przepisów Ustawy obowiązek zgłoszenia do Rejestru danych beneficjenta rzeczywistego nie dopełni tego obowiązku we właściwym terminie Ustawa przewiduje nałożenie kary pieniężnej w wysokości nawet do 1 000 000 zł.

Okres przejściowy do 13 lipca 2020 roku